Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen en leveringen en plaatsingen van de firma Castelnovo BVBA met hoofdzetel te Berkendreef 7A – Keerbegren, ook gekend onder commerciële naam Parketoverstock. Verder vermeld als ‘verkoper’.

De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn verzoek tot offerte of zijn bestelling. Afwijking van de verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk werden bevestigd door de verkoper. Ook dan blijven al de overige punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 

Artikel 2: Offertes – Orderbevestiging

2.1.Alle offertes en (mondelinge) voorbesprekingen zijn zuiver informatief. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt ook als bevestiging tenzij deze onder expliciet voorbehoud geschiedt. De uitvoering geschiedt conform de algemene verkoopsvoorwaarden in de offerte, het contract, de bestelbon, de leveringsnota en/of de factuur opgenomen.

2.2.Bij bestellingen wordt het saldo van de bestelling voldaan

 

Artikel 3: Prijs

3.1.De prijs wordt vastgelegd op het ogenblik van de bestelling

3.2. De prijs die wordt meegedeeld is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4: Afgifte

4.1.De plaats en wijze waarop de goederen ter beschikking worden gesteld aan de klant worden telkens uiterlijk op de orderbevestiging, uitgaande van de verkoper , vermeld.

4.2.Leveringstermijnen, zijn slechts bij wijze van inlichting verstrekt en houden geen verbintenis in.

4.3.De koper dient op de overeengekomen leverdatum in elk geval aanwezig te zijn. Indien de koper hierin verzaakt kan de verkoper de leveringskost in rekening brengen.

 

Artikel 5: Controle en garantie

5.1. De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, na te zien of transport correct is verlopen en juistheid van kwantiteit en productsoort nagaan. Indien op dat ogenblik niet wordt geprotesteerd, erkent de klant dat de er geen transportschade is en de gegevens vermeld op de vrachtbrieven, leveringsbonnen en bestelbonnen juist en volledig zijn.

5.2 De koper dient binnen de 24 uur na levering en vooraleer de goederen integraal zijn uitgepakt, de levering op haar volledige conformiteit( zichtbare gebreken) na te zien. Iedere klacht die niet binnen dit tijdsbestek schriftelijk wordt gemeld of die wordt gemeld nadat de goederen volledig zijn uitgepakt, kan niet meer aanvaard worden. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kwantiteit, kleur of afwerking, kunnen nooit een grond voor klacht opleveren.

5.3. Later vastgestelde niet-conformiteit (verborgen gebreken) kan slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien de wettelijke voorwaarden aangaande productaansprakelijkheid zijn voldaan en/of indien de garantievoorwaarden van de verkoper, zoals bijgevoegd in iedere verpakking van goederen, zijn voldaan.

5.4. De vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld, vergezeld van de originele, gedateerde aankoopfactuur.

5.5.De garantie vervalt steeds indien enige transport-, opslag, gebruiks of onderhouds-, voorschrift zoals die bij alle goederen zijn meegeleverd, niet werden nageleefd, of indien de gebreken te wijten zijn aan slijtage of impact van zonlicht, of indien de koper zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de verkoper veranderingen of herstelling aan de goederen uitvoerde of liet uitvoeren.

5.6. De verkoper heeft steeds het recht om het onderwerp van de klacht te inspecteren, of laten inspecteren en zelf de keuze van herstel, gedeeltelijke of volledige vervanging te bepalen.

5.7. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot de zuivere vervanging van de gebrekkige goederen door gelijkwaardige goederen en het transport voor terughaling van dergelijke goederen. Alle andere kosten zoals transportvoorbereiding, verzekering, verwijdering, herplaatsing e.d. meer, door de klant worden gedragen. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere schade uit welke hoofde ook.

5.8. Indien er wordt beslist tot terugname van geleverde goederen om welke reden dan ook is de koper steeds verplicht, de goederen klaar te zetten voor transport binnen maximum 10 werkdagen vanaf de mededeling van akkoord van de verkoper met deze terughaling.

 

Artikel 6: Plaatsing

Bij een plaatsing door onze professionals dienen volgende punten steeds gerespecteerd te worden.

6.1 Elke bestaande vloerbekleding dient door U zelf te worden verwijderd. De ondergrond dient veegschoon te zijn voor een plaatsing kan aanvangen. In onze offertes zijn geen werken aan de ondergrond voorzien, indien U deze door ons laat uitvoeren, gebeurt dit steeds in regie aan €45 excl btw per uur, per person. Extra verbruikte materialen, vervoerskosten ed. worden achteraf aan U gefactureerd.

6.2 U dient persoonlijk aanwezig te zijn bij aanvang van de werken om kleur, motief, legrichting en dergelijke te bepalen. Zonder uw aanwezigheid geven genomen beslissingen door ons in geen enkel geval aanleiding tot recht tot betwisting.

6.3 De ruimte(s) waarin de werken dienen te gebeuren moeten steeds volledig vrij zijn, de muren dienen tot onderaan volledig glad te zijn.

6.4 De kamertemperatuur moet tussen 16°C en 21°C liggen, luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.

6.5 Bijkomende werken kunnen ter plaatse besproken worden. Deze worden na schriftelijke goedkeuring van de klant en verkoperuitgevoerd aan de overeengekomen kostprijs van de materialen en werkuren in regie, aan tarief vermeld in art. 6.1. Indien een plaatsing door de klant zelf wordt uitgevoerd, kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de plaatsing in elk aspect.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

7.2. De koper zal de verkoper steeds duidelijk verwittigen indien de goederen worden geleverd bij in een ruimte die niet eigendom is van de koper.

7.3. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot uitstel van betaling, alsook ingeval van ontbinding of faillissement van de koper, zal de verkoper het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door de verkoper geleverde, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Betalingen

8.1.Elke factuur voor levering van producten dient voor levering te worden betaald, tenzij, anders en schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen. Elk factuur voor prestaties dient onmiddelijk bij oplevering, na overhandigen factuur.

8.2 De prijs is – behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de factuur voor zover het betalingsrisico kan gedekt wordt door de kredietverzekering van de verkoper, betaalbaar uiterlijk 5 werkdagen na factuurdatum ingeval , netto, contant en zonder korting op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 %, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2/08/2002, indien deze hoger is.

8.4. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 125, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2/08/2002.

8.5. Verkeerde meldingen op de factuur moeten binnen de 8 dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven worden meegedeeld. Na afloop van die termijn wordt de factuur geacht juist en aanvaard te zijn.

8.6 In geval van betwisting van een deel van de geleverde goederen is de koper in ieder geval gehouden tot betaling op de vervaldag van de factuur van het niet betwiste gedeelte.

 

 

Artikel 10: Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen. Ingeval van overmacht ziet de koper uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle door de verkoper afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Vlaams Brabant, Leuven bevoegd.

 

Onze maatschappelijke zetel is: Berkendreef 7A, 3140 Keerbergen.
Langskomen kan enkel in ons magazijn te Putte/Beerzel. Klik hier om een afspraak te maken.